Divascan

0x68bd61aeE5ac472468B8B5A191b9955a32DfA6ED

Enzyme

DateDepositAmountTrancheRewards
Nov 20 12:40:596.46 stETH6.4610k-20k436.33 - 2,661.60
Nov 24 05:57:352.49 stETH2.4910k-20k167.90 - 1,024.16